Stanovy Unie evropských federalistů

Hlava první

Čl. 1 - Název, sídlo, cíle, prostředky

 1. Unie evropských federalistů v České republice (dále jen "UEF ČR") je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 2. UEF ČR vyvíjí činnost na území České republiky; jejím sídlem je 468 03 Rádlo 46/164,okres Jablonec nad Nisou.
 3. UEF ČR slouží obecnému prospěchu.
 4. Cílem UEF ČR je rozvoj aktivit a činností směřujících k podpoře vytvoření Evropské federace států a národů. Sdružení bude podporovat myšlenku vzniku federace vytvořené členskými státy EU, popř. dalšími evropskými zeměmi a bude prosazovat myšlenku přijetí evropské ústavy a princip výkonu moci na co nejnižším stupni společenských struktur. UEF se hlásí k úctě k lidským právům a důstojnosti, principům subsidiarity, sociální zodpovědnosti a solidarity a k principům demokratického právního státu a vládě zákona.
 5. UEF ČR může činit jakékoli přiměřené kroky odpovídající jeho cílům, a to především:
  1. kontinuálně spolupracovat s ostatními organizacemi podobného zaměření,
  2. pořádat přednášky, konference, semináře a jiná setkání,
  3. publikovat informační materiály, příručky, periodické tiskoviny a jinak užívat tisku, elektronických a audiovizuálních médií.

Hlava druhá - Členství v UEF ČR

Čl. 2 - Členové UEF ČR

 1. UEF ČR má členy
  1. řádné,
  2. čestné.
 2. Členy UEF mohou být osoby fyzické i právnické.

Čl. 3 - Vznik a zánik členství

 1. Členem UEF ČR se fyzická či právnická osoba stává schválením členství příslušným krajským výborem na základě písemné přihlášky uchazeče a doručením této vyplněné přihlášky předsednictvu UEF ČR. Kde není ustavena krajská organizace, vzniká členství doručením vyplněné přihlášky předsednictvu UEF ČR. Předsednictvo UEF ČR je oprávněno přihlášku odmítnout s tím, že v takovém případě členství nevzniklo. Uchazeč o členství má právo předložit takové rozhodnutí předsednictva k posouzení kongresu UEF ČR.
 2. Osoby, které se svou činností významně zasadily o prosazení cílů organizace, mohou být kongresem na návrh předsednictva nebo 1/5 členů jmenovány čestnými členy.
 3. Členství v UEF ČR zaniká:
  1. písemnou rezignací člena, doručenou Předsednictvu UEF ČR
  2. vyloučením člena na základě jeho jednání, které poškodilo vážnost organizace nebo se protivilo jejím cílům, nebo na základě vážného porušení Stanov z rozhodnutí dvoutřetinové většiny kongresu
  3. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby.

Čl. 4 - Práva a povinnosti členů

 1. Členové jsou oprávněni:
  1. účastnit se všech akcí pořádaných UEF ČR, pokud není stanoveno jinak
  2. podávat návrhy, stížnosti, dotazy,
  3. předložit rozhodnutí Předsednictva UEF ČR o vyloučení člena Kongresu UEF ČR
  4. rezignovat na členství UEF ČR,
  5. řádní členové mají právo navrhovat kandidáty a kandidovat na funkce v rámci UEF ČR,
  6. volit členy orgánů UEF a rozhodovat o dalších věcech vyplývajících z těchto stanov.
 2. Člen nemá právo na vrácení členských příspěvků v případě zániku členství.
 3. Členové jsou povinni:
  1. řídit se stanovami,
  2. přispívat podle svých možností k naplňování s programových cílů a dbát vážnosti UEF ČR,
  3. platit členské příspěvky podle rozhodnutí Kongresu UEF .

Hlava třetí - Organizační struktura a orgány UEF ČR

Čl. 5 - Organizační struktura

 1. UEF ČR vytváří krajské organizace v souladu s územním členěním České republiky s tím, že sídla těchto krajských organizací budou postupně vytvářena v příslušných krajských městech. Krajskou organizaci ustavuje Předsednictvo UEF ČR na návrh alespoň 10 členů UEF ČR, kteří mají v daném kraji trvalé bydliště nebo v něm aktivně působí.
 2. Členové UEF ČR jsou zároveň zařazeni do příslušné krajské organizace UEF ČR, pokud je krajská organizace ustavena v kraji, kde mají trvalé bydliště nebo kde aktivně působí.

Čl. 6 - Orgány UEF ČR

 1. Orgány UEF ČR jsou:
  1. kongres,
  2. předsednictvo
  3. národní rada
  4. předseda UEF ČR
  5. krajská shromáždění
  6. krajské výbory
  7. předsedové krajských organizací
 2. Členem nebo delegátem orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) až f) může být zvolen jedině řádný člen sdružení. Funkce člena orgánu nebo mandát delegáta zaniká spolu se zánikem členství ve sdružení.
 3. Kterýkoli orgán UEF může přijmout písemná pravidla pro řešení procedurálních otázek svého jednání, jestliže to považuje za vhodné nebo potřebné.

Čl. 7 - Kongres

 1. Nejvyšším orgánem UEF ČR je kongres, který se koná nejméně jednou za dva roky. Delegáti kongresu jsou voleni krajskými organizacemi s tím, že každá krajská organizace má právo vyslat na zasedání kongresu nejvíce pět svých členů. Členové, kteří mají trvalé bydliště nebo aktivně působí v kraji, kde nebyla dosud zřízena krajská organizace, mají právo účastnit se kongresu s hlasem rozhodovacím. Kongresu se dále účastní s hlasem rozhodovacím členové Předsednictva UEF a předsedové krajských organizací. Dokus nebude ustaveno alespoň sedm krajských organizací, je oprávněn účastnit se kongresu každý řádný člen sdružení.
 2. Kongres přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů a dalších oprávněných účastníků kongresu. Do působnosti kongresu náleží:
  1. rozhodování a posuzování základních strategických cílů činnosti sdružení,
  2. přijímání zásadních dokumentů podporujících myšlenku evropské federace a evropské ústavy,
  3. stanovení rozhodujících úkolů v činnosti sdružení,
  4. schvalování stanov UEF ČR a jejich změn, návrhy na změnu stanov musí být písemně přeloženy Předsednictvu nejméně 4 týdny před konáním Kongresu,
  5. schvalování rozpočtu a výsledků hospodaření sdružení,
  6. rozhodování o
   1. složení Předsednictva UEF ČR,
   2. věcech členství v UEF podle čl. 3 odst. 1, čestného členství podle čl. 3 odst. 2 a o vyloučení člena podle čl. 3 odst.3, písm. b) těchto stanov; jestliže kongres odmítne na návrh uchazeče nepřijetí jeho přihlášky o členství předsednictvem UEF, vznikne uchazeči členství posledním dnem konání kongresu,
   3. ukončení činnosti UEF ČR; návrhy na ukončení činnosti musí být písemně přeloženy Předsednictvu nejméně 4 týdny před zasedáním Kongresu,
   4. majetkovém vypořádání při zániku UEF ČR
   5. členských příspěvcích.

Čl. 8 - Předsednictvo

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení a jeho nejvyšším orgánem v době mezi konáním kongresů. Předsednictvo má pět členů, kterými mohou být pouze fyzické osoby. Předsednictvo je voleno kongresem na funkční období, které končí nejbližším dalším kongresem. Pokud počet členů předsednictva zvolených kongresem neklesne pod polovinu, může předsednictvo doplnit svůj počet kooptací. Funkční období zvolených i kooptovaných členů předsednictva končí zvolením nových členů předsednictva na nejbližším kongresu. Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové. Předsednictvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
 2. Předsednictvo v období mezi konáním kongresů vykonává veškeré funkce spojené s řízením činnosti sdružení, zejména
  1. zajišťuje provádění zásadních usnesení přijatých kongresem,
  2. plní ostatní úkoly uložené mu kongresem,
  3. průběžně rozvíjí další činnosti směřující k podpoře myšlenek evropské federace a evropské ústavy, a to jak v České republice tak i v zahraničí,
  4. vykonává činnosti spojené s hospodařením s majetkem a s nakládáním s finančními prostředky sdružení,
  5. vede evidenci majetku sdružení a účtuje o příjmech a výdajích sdružení v souladu s platnými právními předpisy o účetnictví a plní další úkoly majetkové povahy vyplývající z obecně závazných právních předpisů ve vztahu k úřadům a ostatním orgánům veřejné správy,
  6. ustavuje krajské organizace,.
  7. svolává kongres a národní radu a zajišťuje podmínky pro jejich konání,
  8. připravuje návrhy a podklady pro jednání kongresu ve spolupráci s krajskými organizacemi a členskou základnou sdružení a stanoví pořad jednání kongresu,
  9. jmenuje na návrh předsedy pokladníka,
  10. může ustavit komise sdružení pro řešením určitých úkolů,
  11. je příslušné rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jinému orgánu

Čl. 9 - Předseda UEF ČR

 1. Předsedu volí předsednictvo ze svých členů. Předseda není zaměstnancem sdružení.
 2. Předseda
  1. řídí činnost předsednictva,
  2. svolává předsednictvo nejméně jednou za 6 měsíců,
  3. připravuje buď sám nebo ve spolupráci s ostatními členy předsednictva, krajskými organizacemi a s členskou základnou sdružení návrhy a podklady pro jednání předsednictva,
  4. je povinen svolat předsednictvo, požádá-li o to nejméně polovina členů předsednictva,
  5. přikazuje návrhy k projednání do stálých nebo ad hoc zřízených komisí,
  6. jmenuje tajemníka sdružení, který zajišťuje běžnou provozní činnost sdružení a je ke sdružení v pracovním poměru. Výši jeho mzdy určuje předsednictvo. Tajemník se účastní jednání předsednictva s hlasem poradním.
 3. Předseda řídí jednání kongresu, předsednictva a národní rady a rozhoduje přitom podle svého uvážení o všech procedurálních otázkách. Přitom je povinen nechat hlasovat o návrhu jakéhokoli účastníka jednání s právem hlasovacím o procedurálních otázkách; jestliže je návrh týkající se procedury schválen, předseda i všichni ostatní přítomní na jednání jsou povinni se jím řídit.
 4. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem v právních vztazích.

Čl. 10 - Národní rada

Národní rada je celostátním koordinačním orgánem UEF ČR. Národní rada se skládá z členů předsednictva a z předsedů krajských organizací. Svolává ji předseda UEF ČR alespoň dvakrát ročně. Pořad jednání stanoví předsednictvo, které přitom přihlíží k návrhům krajských organizací.
 

Čl. 11 - Krajské shromáždění

 1. Krajské shromáždění se skládá ze všech členů UEF ČR, kteří mají v daném kraji trvalé bydliště nebo v něm aktivně působí. Krajské shromáždění je orgánem krajské organizace a tvoří základní organizační platformou pro činnost UEF ČR v kraji. Kromě běžné činnosti k naplnění cílů sdružení podle těchto stanov krajské shromáždění dále:
  1. volí delegáty kongresu UEF ČR,
  2. stanoví počet členů krajského výboru a volí a odvolává předsedu krajské organizace a další členy krajského výboru,
  3. schvaluje rozpočet krajské organizace, jestliže je navrženo jeho přijetí.
 2. Krajské shromáždění přijímá usnesení prostou většinou přítomných členů a je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů krajské organizace.

Čl. 12 - Krajský výbor

 1. Krajský výbor je výkonným orgánem krajské organizace mezi krajskými shromážděními. Skládá se z předsedy krajské organizace a z ostatních členů krajského výboru volených krajským shromážděním.
 2. Krajský výbor
  1. organizuje, řídí a zabezpečuje běžnou činnost krajské organizace,
  2. rozhoduje o přijetí nových členů UEF ČR; je povinno neprodleně po schválení členství doručit přihlášku Předsednictvu UEF ČR,
  3. vede evidenci členů krajské organizace,
  4. svolává krajské shromáždění podle potřeby, nejméně alespoň 1x ročně.

Čl. 13 - Předseda krajské organizace

 1. Předseda krajské organizace
  1. operativně řídí činnost krajské organizace v době mezi schůzemi krajského výboru,
  2. svolává schůze krajského výboru podle potřeby, nejméně jednou za 6 měsíců
  3. připravuje buď sám nebo ve spolupráci s ostatními členy výboru a členskou základnou krajské organizace podklady a návrhy pro jednání krajského předsednictva
 2. Předseda krajské organizace je povinen svolat krajské předsednictvo požádá-li o to nejméně polovina jeho členů nebo 1/3 všech členů příslušné krajské organizace.
 3. Předseda krajské organizace řídí jednání krajského výboru a krajského shromáždění a rozhoduje přitom o všech procedurálních otázkách. Přitom je povinen nechat hlasovat o návrhu člena krajského výboru nebo krajského shromáždění o procedurálních otázkách; jestliže je návrh týkající se procedury schválen, předseda krajské organizace, jakož i všichni ostatní přítomní na jednání jsou povinni se jím řídit.

Hlava čtvrtá - Změna stanov, zánik sdružení

Čl. 14 - Změna stanov

K rozhodnutí o schválení stanov UEF ČR a o jejich změně je potřebná dvoutřetinová většina hlasů členů přítomných na zasedání kongresu.
 

Čl. 15 - Zánik UEF ČR

 1. K rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění UEF ČR nebo jeho sloučení s jiným občanským sdružením je potřebná tříčtvrtinová většina hlasů členů přítomných na zasedání kongresu.
 2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

Hlava pátá - Hospodaření sdružení

Čl. 16

Za účelem řízení hospodaření organizace, evidence jejích příjmů a výdajů a předkládání jeho výsledku předsednictvu sdružení ke schválení vypracuje Předsednictvo UEF ČR Směrnici o hospodaření, která musí vycházet zejména ze zákona o účetnictví a příslušných daňových zákonů platných na území České republiky. Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky, publikační a jiná činnost sloužící zájmům a myšlenkám, které UEF ČR podporuje, jakož i příspěvky z mezinárodních organizací podobného zaměření, případně z veřejných rozpočtů, grantů, prostředků příznivců propagované myšlenky z tuzemska i zahraničí apod. Tyto příjmy UEF ČR použije zejména na svou činnost a její zabezpečení personální i věcné.

Tyto stanovy byly schváleny Kongresem UEF ČR konaným dne 18.2.2003.

předseda UEF ČR

Aktuality

VZHŮRU K FEDERÁLNÍ EVROPĚ

Evropa prochází turbulentní dobou plnou nejistoty. Finanční krize nás přivedla k hospodářské stagnaci, nezaměstnanosti a politickému rozdrobení....


Publikováno 22. 6. 2015 | Sdílet
Celý článek

ZÁPIS ZE VII. KONGRESU UNIE EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ V ČR

VII. kongres Unie evropských federalistů v České republice (UEF CZ) byl zahájen v 17.50 a proběhl dne 6.listopadu 2014 v Domě pánů z Kunštátu, Řetězov...


Publikováno 23. 12. 2014 | Sdílet
Celý článek

PROČ JSEM SE STAL ČLENEM EVROPSKÝCH FEDERALISTŮ?

Nepřestávám se cítit být Čechem. Jsem však také občanem Evropské unie. Jsem zastáncem evropské federace a hájím názor, že Evropská unie má smysl....


Publikováno 13. 11. 2014 | Sdílet
Celý článek
Další články

Partnerské organizace